Intro to Mandarin (Pinyin)

Xiansheng (Mr., husband, teacher)
Ni hao (how do you do/ hello)
Xiaojie (miss/ young lady)
Qing (please)
Wen (to ask)
Nin (you-polite)
Gui xing (what is your honorable surname?)
Wo (I)
Ne
Jiao (to be called; to call)
Shenme (what)
Mingzi (name)
Wang Peng
Li You
Shi (to be)
Laoshi (teacher)
Ma
Bu (not; no)
Xuesheng (Student)
Ye (too; also)
Zhongguoren (chinese people)
Meiguoren (american people)
Pengyou (Friend)
Taitai (wife/Mrs.)
Na (that)
Zhang (measure word for flat object)
Zhaopian (picture; photo)
De (‘s)
Zhe (this)
Baba (Father)
Mama (mother)
Zhe ge (this)
Nanhaizi (boy)
Shei (who)
Ta (he)
Ta (she)
Didi (younger brother)
Nuhaizi (girl)
Meimei (younger sister)
Nu’er (daughter)
You (to have)
Erzi (son)
Mei (not)
Xiao (small; little)
Gao (tall)
Jia (family)
Ji (how many)
Gege (older brother)
Liang (two; couple of)
Jiejie (older sister)
He (and)
Zuo (to do)
Yingwen (english language)
Lushi (lawyer)
Dou (both; all)
Daxuesheng (college student)
Yisheng (doctor)
Yue (month)
Hao (#)
Xingqi (Week)
Tian (day)
Shengri (birthday)
Jinnian (this year)
Duo da (how old)
Sui (year of age)
Qing (to treat someone)
Chi (to eat)
Wanfan (dinner)
Chi fan (to eat meal)
Zenmeyang (is it ok)
Tai…le (too; extremely)
Xiexie (thank you)
Xihuan (to like)
Haishi (or)
Keshi (but)
Hao (ok)
Women (we)
Dianzhong (o’clock)
Ban (half)
Wanshang (evening)
Zaijian (see you again)
Xianzai (now)
Ke (15 min)
Shi (matter/affair/business)
Mingtian (tomorrow)
Mang (busy)
Jintian (today)
Hen (very)
Weishenme (why)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s